تیم برنامه به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان

تیم برنامه به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان مشتمل است بر ۱۴ پرسونل رسمی که ذیلاْ اسماء آنها با وظایف شان درج گردیده اند.

شماره

اسم

وظیفه

۱

خانم سویتلانا سیناجووا

مدیر اجرائی تخنیکی و رئیس پروژه

۲

آقای منوچهر سلام

مدیر مسئول مراکز اعزامات

۳

آقای مصطفی اسلمی

کارشناس فنی گسترش

۴

آقای عبدالوارث نیازی

کارشناس فنی گسترش

۵

آقای خواجه محمد عمر نیا

آموزگار تخنیکی

۶

آقای عبدالله عادل یار

آموزگار تخنیکی

۷

آقای محمد ناصر گلزاده

توسعه دهنده نرم افزارها

۸

آقای احمد بشیر دانشور

ترجمان و محلی ساز - زبان دری

۹

آقای جاوید سمسور

ترجمان و محلی ساز - زبان پشتو

۱۰

آقای محمد موسی عزیز

رئیس بخش خدمات کارمند٫ همکار مدیر اجراات تخنیکی و مسئول آگاهی عامه

۱۱

خانم پلوشه اعتباری

مدیره بخش خدمات کارمند

۱۲

آقای محمد حمید

مدیر بخش خدمات کارمند

۱۳

آقای جمال ناصر

مدیر بخش خدمات کارمند

۱۴

صهیب عبیدی ابتهاج

همکار تخنیکی و محلی سازی و رابط ایجاد و توسعه های انجمنی و اجتماعی