آغاز کار « به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان»

برنامه « به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان» بهمکاری وزارت جلیله معارف - وزارت جلیله مخابرات و تکنالوژی - شبکه مخابراتی روشن - بخش انکشاف سرمایه گذاری های کوچک و متوسطه سازمان همکاری های ایالات متحده آمریکا و شبکه پیوستون آغاز به فعالیت نموده است. فعلا این برنامه در مراحل ابتدائی و انتخاب و استخدام کارمندان قرار دارد.

علاقمندان همکاری با این برنامه میتوانند به آدرس ذیل درخواست های استخدام خود را به پست های مختلفی ارسال داردند.

آدرس برای ارسال کوایف(CV):

recruitment@paiwastoon.com.af

آدرس برای درخواست نمودن:

http://www.olpc.af/jobs/index.shtml


این برنامه به یک نفر مدیر اجرائی تخنیکی (Technical Implementation Manager)- یک نفر کارگردان کاربرهای خدماتی (User Service Director) - سه نفر مامورین خدمات کاربر (User Service Officer) - دو نفر توسعه دهندگان (Developers) - دو نفر ترجمان محلی سازی (Localization Translators) - دو نفر آموزگاران تخنیکی (Technical Trainers) - دو نفر متخصصین گسترش (Deployment Technicians) و یک نفر مامور مراکز اعزامی (Dispatch Center Officer) ضرورت دارد.

به آدرس فوق الذکر هر چه زودتر کوایف و درخواست های خودتان را ارسال کنید و در این برنامه شرکت نمائید.

البته قابل یاد آوری هست که معاش این برنامه خیلی جذاب و زیاد هست.... پس کوتاهی نورزید و عاجل اقدام نمائید.

Supporters