کودکان افغانی با لپ تاپ ها در بازار آزاد

حتی در دکان ها و مندی سبزی و میوه (مارکیت آزاد) هم مصروف لپ تاپ های خود اند...